Dược phẩm, y tế

Lĩnh vực:
Đại diện: Đào Thị Mỵ
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Lê Thị Bích Liên
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Khổng Hữu Bá
Địa chỉ: Hải Phòng