Hội viên

Đại diện: Nguyễn Thế Doãn
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Bùi Văn Cảng
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Đào Trung Tụ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Khổng Minh Loãn
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Trần Văn Sáu
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Khổng Hữu Bá
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực: ,
Đại diện: Nguyễn Viết Tuyển
Địa chỉ: Hải Dương
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Xuân Tuyên
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Lương Viết Thắng
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Phạm Thị Mùi
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Vũ Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực: ,
Đại diện: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Vũ Đức Lợi
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Đức Trọng
Địa chỉ: Số 5 Võ Thị Sáu-Ngô Quyền - Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Lê Đình Thám
Địa chỉ: Hải Phòng