Nông, thổ sản

Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Văn Khỏe
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Xuân Tuyên
Địa chỉ: Hải Dương
Lĩnh vực:
Đại diện: Lê Đình Thám
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Viết Chung
Địa chỉ: Hải Dương