Sản xuất, chế biến

Đại diện: Vũ Đức Lợi
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Khổng Văn Dũng
Địa chỉ: Hải Phòng