Hội viên

Đại diện: Giuse Lê Văn ĐỊNH
Địa chỉ: 143 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng.
Đại diện: Trần Đức Mạnh
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Đỗ Ngọc Tuấn
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đại diện: Bùi Văn Tấn
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đại diện: Phạm Thị Lệ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Bùi Phú Văn
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Chu Thị Yến
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Nguyễn Văn Thạo
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đại diện: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Vũ Văn Huỳnh
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Vũ Văn Tuyển
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Văn Viên
Địa chỉ: 46/5/90 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Văn Tuyển
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Văn Viễn
Địa chỉ: Hải Dương