Nội thất, ngoại thất

Đại diện: Nguyễn Văn Thạo
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đại diện: Nguyễn Văn Viên
Địa chỉ: 46/5/90 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Thế Tài
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Đại diện: Khổng Minh Loãn
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Phạm Tam Giang
Địa chỉ: