Sản xuất chế tạo

Đại diện: Bùi Phú Văn
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Chu Thị Yến
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Vũ Văn Huỳnh
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Văn Viễn
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Hoàng Tiến Thịnh
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Đặng Văn Chiến
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Thế Doãn
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Lương Viết Thắng
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Phạm Thị Mùi
Địa chỉ: Hải Dương
Đại diện: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Phạm Văn Nhân
Địa chỉ: Km 34 Quốc lộ 5 Bình Giang, HD
Đại diện: Nguyễn Đức Nghị
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Đặng Văn Tâm
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: Hải Dương