Xây dựng

Đại diện: Bùi Phú Văn
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Văn Viễn
Địa chỉ: Hải Dương
Lĩnh vực:
Đại diện: Hoàng Văn Thủy
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Hà Văn Sáng
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Thế Doãn
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Đào Trung Tụ
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Trần Văn Sáu
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Đào Trung Sơn
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Việt Tùng
Địa chỉ: Hải Phòng
Đại diện: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực:
Đại diện: Hà Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn 1 xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
Đại diện: Phạm Tam Giang
Địa chỉ: