Thông tin doanh nghiệp

DNTN Thành Đạt
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Bùi Văn Tấn
Chức vụ : Hội viên danh dự
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 0862579643
Email : 124@gmail.com
Giới thiệu Doanh nghiệp