Giới thiệu

Mục đích – tôn chỉ Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng:
1. Khơi dậy và củng cố Đức Tin – Cậy – Mến của người Công giáo.
2. Cùng cộng tác, giúp đỡ nhau trong công việc .
3. Cùng thể hiện tình bác ái, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin hoạt động