Mục đích – tôn chỉ của Hội Doanh nhân Công giáo - Giáo phận Hải Phòng

  1. Khơi dậy và củng cố Đức Tin – Cậy – Mến của người Công giáo.
  2. Cùng cộng tác, giúp đỡ nhau trong công việc .
  3. Cùng thể hiện tình bác ái, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH CHO WEBSITE