Thông tin doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Dương
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Chu Thị Yến
Chức vụ : Hội viên danh dự
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương
Số điện thoại : 0932208234
Email : 45@gmail.com
Giới thiệu Doanh nghiệp