Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Phúc Tiến
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Thôn 1 xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Hà Văn Phúc
Chức vụ : PCT Phụ Trách Tài Chính
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : 205 Cống Mỹ, Quán Toan, HP
Số điện thoại : 0913577265
Giới thiệu Doanh nghiệp