Thông tin doanh nghiệp

Công ty CPXDTMVT Hà Việt Anh
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Hà Văn Sáng
Chức vụ : Hội viên
Địa chỉ : Cống Mỹ, Quán Toan, Hải Phòng
Số điện thoại : 0913551688
Giới thiệu Doanh nghiệp