Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Khoa Thành
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 07/04/2003
Người đại diện : Nguyễn Văn Khỏe
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 12/12/1959
Địa chỉ : Số 1019 Tân Tiến , Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
Số điện thoại : 0942816666
Giới thiệu Doanh nghiệp

Công ty TNHH Khoa Thành
NN: Chuyên phục vụ nuôi trồng thủy sản