Thông tin doanh nghiệp

Trường CĐ nghề Bắc Nam
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Nguyễn Văn Tuyển
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : Liễu Dinh, An Lão, Hải Phòng
Số điện thoại : 01683936547
Giới thiệu Doanh nghiệp