Thông tin doanh nghiệp

Nhà thuốc Bá Hồi
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 02/06/2013
Người đại diện : Khổng Hữu Bá
Chức vụ : Hội viên
Địa chỉ : Nam Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo
Số điện thoại : 0917385741
Giới thiệu Doanh nghiệp