Thông tin doanh nghiệp

Công ty CKDG Trung Anh
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 10/05/2005
Người đại diện : Nguyễn Đức Nghị
Chức vụ : TB Phát Triển HV
Ngày sinh : 01/01/0001
Địa chỉ : Mỹ Động, Thủy Nguyên, HP
Số điện thoại : 0904267325
Giới thiệu Doanh nghiệp