Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH vận tải biển Diệu Linh
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Ngày thành lập : 01/01/0001
Người đại diện : Nguyễn Thị Nga
Chức vụ : Hội viên
Ngày sinh : 01/12/1976
Địa chỉ : 20/136 Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Số điện thoại : 0908922666
Giới thiệu Doanh nghiệp