Thông tin doanh nghiệp

Công Ty Quà Tặng Bảo Lợi
Lĩnh vực hoạt động :
Địa chỉ : Hải Phòng
Người đại diện : Trần Thị Thanh Thu
Chức vụ : Thư Ký
Địa chỉ : 34 Nam Pháp 1, Ngô Quyền, HP
Số điện thoại : 0912349639
Giới thiệu Doanh nghiệp