Thẻ: Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng quyên góp cho công trình Đền Thánh