Nhằm giúp đỡ các lao động mất việc làm và người nghèo bị ảnh hưởng đại dịch Covid – 19. Đây là việc làm thấm đượm tình người mà Hội DNCG đã và đang thực thi trong tôn chỉ của mình từ khi thành lập. Và ý nghĩa hơn nữa khi các anh chị đã noi theo gương Chúa Giesu Kitô.