Thăm doanh nghiệp và thẩm định hội viên

Chúc mừng quan thầy Cha đặc trách Hải Dương

Ban TTSK tổng hợp